Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu temat był bardzo trudny i ważny

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) – zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

 1. Jest intencjonalna.
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. Siły są nierównomierne.
  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
 3. Narusza prawa i dobra osobiste.
  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. Powoduje cierpienie i ból.
  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

…………………………………………………………………

Jedną z przyczyn kryzysów w wielu małżeństwach jest właśnie zjawisko przemocy domowej.

” To , że Cię kocham, nie daje Ci prawa byś mnie krzywdził(a)”

Kościół Katolicki dopuszcza separację małżonków.
Jej celem jest stworzenie warunków do pracy nad sobą – podjęcia terapii, walki z nałogami itp.
Ostatecznym celem takiej separacji jest umożliwienie ponownego zejścia się małżonków – w uleczonej relacji.
To rozwiązanie daje jasny komunikat: nawet w sytuacjach z pozoru beznadziejnych można nad sobą pracować, wymaga to fachowej pomocy, ale jest możliwe.

Kilkanaście osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w cyklu spotkań warsztatowych „Ocalić godność” ,

których tematem była przemoc: jej mechanizmy i skuteczne metody obrony przed nią.

………………………………….

FORMY PRZEMOCY:

 • Przemoc ekonomiczna: przymuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, niszczenie rzeczy osobistych, zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, poręczenie) itp.
 • Przemoc psychiczna: grożenie, zastraszanie, ciągłe krytykowanie, domaganie się posłuszeństwa, szydzenie, wyśmiewanie, karanie przez odmowę uczuć, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, wmawianie choroby psychicznej, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej itp.
 • Przemoc fizyczna: policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie, popychanie, potrząsanie, bicie przedmiotami, krępowanie, szczypanie itp.
 • Przemoc seksualna: obmacywanie, gwałcenie, krytykowanie zachowań seksualnych, wymuszanie pożycia seksualnego, seksu z osobami trzecimi, zmuszanie do oglądania filmów lub fotografii o treści seksualnej, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form seksu itp.
 • Zaniedbanie: brak regularnych posiłków, brak wizyt lekarskich i lekarstw przepisanych przez lekarzy, brak czystego ubrania, ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych itp.

CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOZNASZ PRZEMOCY?

 • porozmawiaj z kimś komu ufasz – PRZEŁAM MILCZENIE
 • zadzwoń do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie – POMOŻEMY USTALIĆ NAJLEPSZE DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE
 • nie usprawiedliwiaj przemocy – NIKT NIE MA PRAWA CIĘ BIĆ ANI KRZYWDZIĆ
 • wzywaj Policję (tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia -POLICJA MA OBOWIĄZEK ZAREAGOWAĆ NA TWOJE WEZWANIE
 • szukaj pomocy u specjalistów – KIEDY UZYSKASZ WSPARCIE POCZUJESZ SIĘ LEPIEJ
 • zdobywaj wiedzę prawną – POZNAJ SWOJE PRAWA

Przemoc objawia się w wielu formach. Nie zawsze ma wymiar fizyczny. Nie wolno jednak pozostać obojętnym wobec przemocy. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w której sami jesteśmy narażeni na przemoc, ale również tych, gdy obserwujemy przemoc wobec innych!

http://www.sow.powiat-gdanski.pl/strona/menu/2_o_nas

 

Z Bogiem

 

 

Kronika